XÂY DỰNG VÙNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

00:54, 15/01/2021
YÊU CẦU QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT
- Khai báo thông tin vùng sản xuất.
- Khai báo thông tin tổ hợp tác sản xuất ( hoặc hợp tác xã).
- Khai báo thông tin vườn trồng ( hoặc thu hái).
- Khai báo thông tin nhân viên kỹ thuật và công nhân tham gia trồng, thu hái sản phẩm
- Khai báo thông tin xưởng sơ chế
- Khai báo thông tin thuốc và phân bón đang sử dụng trên vườn trồng.
- Khai báo thông tin các đơn vị cung cấp vật tư cho vùng sản xuất.
- Khai bao thông tin các tài xế tham gia quá trình vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu.
- Tự đánh giá vườn trồng bằng nhật ký điện tử.
- Khai báo hoạt động sản xuất hàng ngày hàng tuần bằng nhật ký điện tử.
- Khai báo hoạt động mua bán và thu hoạch bằng nhật ký điện tử.
- Khai báo hoạt động sơ chế, chế biến và đóng gói sản phẩm.
- Khai báo hoạt động vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu.
- Mọi thông tin khai báo thực hiện trên hệ thống phần mềm VN Trace

ĐÁNH GIÁ VÙNG SẢN XUẤT VÀ KẾT NỐI KÝ HỢP ĐỒNG BAO TIÊU
- Dựa trên thông tin khai báo tự nguyện và đầy đủ của các vùng sản xuất VN Trace phối hợp cùng NBC (Trung Tâm Mã Số Mã Vạch Bộ Khoa Hoc Công Nghệ) sẽ đặt lịch hẹn để cử cán bộ xuống vùng sản xuất kiểm để xác minh thông tin mà các vùng sản xuất đã khai báo
- Nếu các thông tin khai báo chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn thực hiện bổ sung đến khi đạt yêu cầu
- Cung cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu
- Tiến hành kết nối ký hợp đồng bao tiêu dài hạn cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến với các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn
- Xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của tỉnh đến tất cả các nhà phân phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm từ nông sản trong và ngoài nước

ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG ĐÓNG GÓI, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI KÝ HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
- Dựa trên thông tin khai báo tự nguyện và đầy đủ của các nhà máy, nhà xưởng chế biến đóng gói sản phẩm VN Trace phối hợp cùng NBC (Trung Tâm Mã Số Mã Vạch Bộ Khoa Hoc Công Nghệ) sẽ đặt lịch hẹn để cử cán bộ xuống nhà xưởng kiểm tra và xác minh thông tin mà các nhà xưởng đã khai báo
- Nếu các thông tin khai báo chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn thực hiện bổ sung đến khi đạt yêu cầu
- Cung cấp giấy chứng nhận nhà xưởng đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu
- Cung cấp tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm
- Xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đến tất cả các nhà phân phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm từ nông sản trong và ngoài nước
- Tiến hành kết nối ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị phân phối xuất nhập khẩu sản phẩm với các nhà máy chế biến đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn

YÊU CẦU THỰC HÀNH TỐT TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

1. Đối với vườn trồng ( vùng sản xuất)
- Ghi chép đầy đủ nhật ký hoạt động hàng ngày trên vườn trồng
- Ghi chép nhật ký thu hoạch cho mỗi lần thu hái
- Ghi chép nhật ký sơ chế bảo quản sản phẩm
- Ghi chép nhật ký bán sản phẩm cho mỗi lần xuất bán sản phẩm cho cơ sở chế biến đóng gói

2. Đối với cán bộ nhân viên kỹ thuật và giám sát
- Ghi chép đầy đủ thông tin công việc mỗi lần xuống hỗ trợ nông dân
- Ghi chép lại tình trạng thực tế của vườn trồng khi xuống kiểm tra
- Phải gắn thông tin nông dân vào nhật ký
- Phải gắn thông tin hoặc hình ảnh các loại vật tư đang tư vấn cho dân sử dụng vào nhật ký

3. Đối với xe vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu
- Ghi chép nhật ký giao dịch khi nhận sản phẩm và khi giao sản phẩm
- Ghi chép phương pháp bảo quản trong quá trình di chuyển
- Gắn thông tin bên giao và bên nhận khi khi chép nhật ký

4. Đối với nhà xưởng chế biến và đóng gói sản phẩm
- Ghi chép đầy đủ nhật ký thu mua sản phẩm
- Ghi chép nhật ký hoạt động chế biến
- Ghi chép nhật ký đóng gói và bảo quản sản phẩm
- Ghi chép nhật ký bán sản phẩm cho nhà nhập khẩu hoặc đơn vị thu mua


HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ THỐNG VN TRACE ĐỂ THỰC HÀNH KHAI BÁO THÔNG TIN VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

1. Truy cập website: http://trace.icheck.vn/
2. Đăng ký thông tin thành viên
3. Đăng nhập và cập nhật lại thông tin đầy đủ
4. Tự đánh giá vườn trồng bằng nhật ký điện tử theo hướng dẫn
5. Ghi nhật ký điện tử mọi hoạt động và nhật ký giao dịch cho mọi giao dịch luân chuyển sản phẩm
6. Bạn cũng có thể đăng ký, khai báo thông tin và ghi nhật ký tại website: http://trace.icheck.vn/