Dành cho người mới bắt đầu

Bước 1

Vào Google Play với hệ điều hành Android và App Store với hệ điều hành iOS. Các bạn gõ iCheck Trace

Bước 2

Bạn chọn ứng dụng có tên iCheck Trace - Truy xuất nguồn gốc

Bước 3

Chọn cài đặt

Truy cập website: trace.icheck.vn

Bước 1

Vào app iCheck Trace, sau đó nhấn vào phần ảnh avata để vào màn đăng ký, đăng nhập

Bước 2

Nhấn vào phần chữ Đăng ký

Bước 3

Sau đó bạn khai báo thông tin bao gồm số điện thoại, họ và tên và chọn loại thành viên phù hợp.

Bước 4

Nhấn nút Đăng ký để hoàn thành

Bước 1

Nhấn vào phần chữ Đăng ký

Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký tài khoản

Bước 2

Bạn khai báo thông tin bao gồm số điện thoại, họ và tên và chọn loại thành viên phù hợp. Nhập mật khẩu cho tài khoản, lưu ý mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự. Mật khẩu bao gồm số, ký tự viết hoa, ký tự viết thường

Bước 3

Nhấn nút Đăng ký để hoàn thành

Bước 1

Bạn vào app iCheck Trace, sau đó nhấn vào phần ảnh avata để vào màn đăng ký, đăng nhập

Bước 2

Bạn nhập số điện thoại và mật khẩu và bấm đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu bạn có thể đăng nhập bằng mã OTP

Cách 1:

Đăng nhập bằng số điện thoại mật khẩu

Bạn nhập số điện thoại và mật khẩu và bấm đăng nhập

Cách 2:

Đăng nhập bằng OTP

1. Chọn đăng nhập bằng OTP

2. Nhập số điện thoại của bạn đã đăng ký

3. Nhập mã xác thực OTP và chọn Tiếp tục

Bước 1

Nhấn vào phần chữ Đăng nhập

Hệ thông hiển thị màn hình Đăng nhập

Bước 2

Bạn nhập số điện thoại và mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu bạn có thể đăng nhập bằng mã OTP

Cách 1: Đăng nhập bằng số điện thoại mật khẩu

Cách 2: Đăng nhập bằng OTP

1. Chọn đăng nhập bằng OTP

2. Nhập số điện thoại đã đăng ký và chọn Tiếp tục

3. Nhập OPT và chọn Xác nhận

Bước 3

Nhấn nút Đăng nhập để hoàn thành

I. Khởi tạo thông tin thành viên

Bước 1: Chọn mục Thêm

Bước 2:Chọn mục Thành viên trực thuộc

Bước 3: Chọn icon dấu +

Bước 4: Chọn Thêm thành viên

II. Khởi tạo dữ liệu nhà xưởng

Bước 1: Chọn mục Thêm

Bước 2: Chọn mục Quản lý nhà xưởng

Bước 3: Chọn icon dấu +

Bước 4: Điền các thông tin nhà xưởng. Sau đó chọn Thêm nhà xưởng

III. Khởi tạo dữ liệu vùng sản xuất

Bước 1: Chọn mục Thêm

Bước 2: Chọn mục Quản lý vùng sản xuất

Bước 3: Chọn icon dấu +

Bước 4: Điền các thông tin vùng sản xuất. Sau đó chọn Thêm vùng sản xuất

IV. Khởi tạo thông tin sản phẩm

Bước 2: Tại màn hình chính chọn mục Sản phẩm

Bước 3: Chọn icon dấu +

Bước 4: Hoàn thiện thông tin sản phẩm. Sau đó nhấn Tạo sản phẩm

I. Khởi tạo thông tin thành viên

Bước 1: Chọn Quản lý thành viên và chọn mục Thêm thành viên

Bước 2: Điền các thông tin thành viên

Yêu cầu điền các thông tin bắt buộc được đánh dấu *. Sau đó chọn Lưu

II. Khởi tạo dữ liệu nhà xưởng

Bước 1: Chọn mục Quản lý nhà xưởng và chọn mục Thêm

Bước 2: Điền các thông tin nhà xưởng

Yêu cầu điền các thông tin bắt buộc được đánh dấu *. Sau đó chọn Lưu

III. Khởi tạo dữ liệu vùng sản xuất

Bước 1: Chọn mục Quản lý vùng sản xuất và chọn mục Thêm

Bước 2: Điền các thông tin vùng sản xuất

Yêu cầu điền các thông tin bắt buộc được đánh dấu *. Sau đó chọn Lưu

IV. Khởi tạo thông tin sản phẩm

Bước 1: Chọn mục Quản lý sản phẩm và chọn mục Thêm sản phẩm

Bước 2: Điền các thông tin sản phẩm

Yêu cầu điền các thông tin bắt buộc được đánh dấu *. Sau đó chọn Lưu

Bước 1: Tại màn hình chính chọn mục Nhật ký
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin nhật ký

Yêu cầu điền các thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Chọn Hoạt động Nếu muốn tạo nhật ký hoạt động
Chọn Vận chuyển Nếu muốn tạo nhật ký vận chuyển
Bước 3: Chọn

Đăng nhật ký

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ chọn mục Nhật ký

Bước 2: Tại màn hình Nhật ký chọn mục THÊM NHẬT KÝ

Chọn Hoạt động: Nếu muốn tạo nhật hoạt động

Chọn Vận chuyển: Nếu muốn tạo nhật vận chuyển