Hướng dẫn sử dụng

Thành viên trực thuộc

1.1. Danh sách thành viên

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý thành viên

1.2. Thêm thành viên

Bước 1: Chọn Thêm thành viên

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm thành viên

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin

Bước 1:Chọn Sửa tại dòng thông tin thành viên tương ứng

Bước 2:Điền các thông tin tại màn hình Sửa thành viên

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu

1.4. Phân quyền

Bước 1: Chọn Phân quyền tại dòng thông tin thành viên tương ứng

Bước 2: Chọn Nhóm quyền cho tài khoản thành viên

Bước 3: Chọn Lưu

1.5. Xóa thành viên

Chọn button Xóa tại dòng thông tin thành viên tương ứng

Tem chống giả

1.1. Danh sách đơn hàng tem

Chọn mục Tem chống giả tại Menu

1.2. Xuất lô tem

Bước 1: Chọn button Xuất lô tại dòng đơn hàng tem tương ứng

Bước 2: Điền số lượng tem muốn xuất

Lưu ý: Số lượng tem muốn xuất phải bé hơn hoặc bằng số lượng tem còn lại

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Danh sách lô tem

Chọn mục Tem chống giả tại Menu

Chọn mục Quản lý lô tem

1.4. Lịch sử kích hoạt

Cách 1: Chọn Lịch sử tem chống giả tại dòng đơn hàng tem tương ứng

Cách 2: Chọn Lịch sử tem chống giả tại menu

1.5. Kích hoạt tem

Bước 1: Chọn Kích hoạt tại dòng đơn hàng tem tương ứng

Bước 2: Kích hoạt lô tem

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *)

Bước 3: Chọn Kích hoạt để hoàn thành

1.6. Tải xuống tem

Chọn Tải xuống tại dòng đơn hàng tem tương ứng

1.7. Viết cảnh bảo

Bước 1: Chọn icon Viết cảnh báo

Bước 2: Điền các thông tin tại popup Cảnh báo

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *)

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.8. Cảnh báo/ Hủy cảnh báo

Chọn Cảnh báo/ Hủy cảnh báo tại dòng đơn hàng tem tương ứng

1.9. Sửa thông tin tem đã kích hoạt

Bước 1: chọn Lịch sử tem chống giả tại menu

Bước 2: Chọn Sửa tại dòng thông tin vùng sản xuất tương ứng

Bước 3: Điền các thông tin tại popup Sửa kích hoạt lô tem

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *)

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

Quản lý vùng sản xuất

1.1. Danh sách vùng sản xuất

Trên thanh Menu chọn mục Vùng sản xuất

1.2. Thêm mới vùng sản xuất

Bước 1: Chọn Thêm

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin vùng sản xuất tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa vùng nguyền liệu

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa sản xuất

Chọn button Xóa tại dòng thông vùng sản xuất tương ứng

Quản lý nhà xưởng

1.1. Danh sách nhà xưởng

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý nhà xưởng

1.2. Thêm mới nhà xưởng

Bước 1: Chọn Thêm nhà xưởng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm nhà xưởng

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin vùng sản xuất tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa vùng nguyên liệu

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa nhà xưởng

Chọn button Xóa tại dòng thông vùng sản xuất tương ứng

Quản lý doanh nghiệp/ hợp tác xã/ tổ hợp tác

1.1. Danh sách DN/HTX/THT

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý DN/HTX/THT

1.2. Thêm mới DN liên kết

Bước 1: Chọn Thêm doanh nghiệp liên kết

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm doanh ngiệp liên kết

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin doanh nghiệp liên kết

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin Doanh nghiệp tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa doanh nghiệp liên kết

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

1.4. Ẩn/ hiện Doanh nghiệp liên kết

Chọn Ẩn/hiện tại dòng thông tin doanh nghiệp tương ứng

Chỉ ẩn/hiện được thông tin doanh nghiệp liên kết

1.5. Xóa doanh nghiệp liên kết

Chọn button Xóa tại dòng thông tin doanh nghiệp tương ứng

Chỉ xóa được thông tin doanh nghiệp liên kết

Quản lý sản phẩm

1.1. Danh sách sản phẩm

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý sản phẩm

1.2. Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Chọn Thêm sản phẩm

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm sản phẩm

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin sản phẩm tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa sản phầm

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: ChọnThêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa sản phẩm

Chọn button Xóa tại dòng thông tin sản phầm tương ứng

1.5. Tải qrcode sản phẩm

Chọn button Tải qrcode tại dòng thông tin sản phầm tương ứng

1.7. Tải file excel danh sách sản phẩm

Bước 1: Chọn Import file tại màn hình Danh sách sản phẩm

Bước 2: Chọn file excel từ thiết bị

1.8. Tải file excel danh sách sản phẩm

Chọn button Ẩn/Hiện tại dòng thông tin sản phầm tương ứng

Quản lý vật tư

1.1. Danh sách vật tư

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý vật tư

1.2. Thêm mới vật tư

Bước 1: Chọn Thêm vật tư

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm vật tư

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin vật tư

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin vật tư tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa vùng vật tư

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa nhà xưởng

Chọn button Xóa tại dòng thông vật tư tương ứng

1.5. Tải qrcode sản phẩm

Chọn button Tải qrcode tại dòng thông vật tư tương ứng

1.6. Duyệt/ hủy duyệt vật tư

Chọn button Duyệt/Hủy duyệt tại dòng thông vật tư tương ứng

1.7. Ẩn/ hiện vật tư

Chọn button Ẩn/ Hiện tại dòng thông vật tư tương ứng

Quản lý giống

1.1. Danh sách giống

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý giống

1.2. Thêm mới giống

Bước 1: Chọn Thêm giống

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm giống

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin giống

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin vật tư tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa vùng vật tư

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa giống

Chọn button Xóa tại dòng thông vật tư tương ứng

1.5. Tải qrcode giống

Chọn button Tải qrcode tại dòng thông vật tư tương ứng

1.6. Ẩn/ hiện giống

Chọn button Ẩn/Hiện tại dòng thông vật tư tương ứng

Phương tiện vận chuyển

1.1. Danh sách phương tiện vận chuyển

Trên thanh Menu chọn mục Phương tiện vận chuyển

1.2. Thêm mới phương tiện vận chuyển

Bước 1: Chọn Thêm

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm phương tiện vận chuyển

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin phương tiện vận chuyển

Bước 1: Chọn Sửa tại dòng thông tin phương tiện tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa phương tiện vận chuyển

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa phương tiện vận chuyển

Chọn button Xóa tại dòng thông vật tư tương ứng

Quản lý lô hàng

1.1. Danh sách lô hàng

Trên thanh Menu chọn mục Quản lý lô hàng

1.2. Thêm mới lô hàng

Bước 1: Chọn Thêm lô hàng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Thêm lô hàng

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.3. Sửa thông tin lô hàng

Bước 1: Chọn icon và chọn Sửa tại dòng thông tin lô tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Sửa lô hàng

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.4. Xóa lô hàng

Chọn iconvà chọn Xóa tại dòng thông tin lô tương ứng

1.5. Nhân bản lô hàng

Chọn icon Nhân bản tại dòng thông tin lô tương ứng

1.6. Vận chuyển lô hàng

Bước 1: Chọn iconvà chọn Vận chuyển tại dòng thông tin lô tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Vận chuyển lô hàng

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.7. Xuất hàng lô hàng

Bước 1: Chọn iconvà chọn Xuất hàng tại dòng thông tin lô tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Vận chuyển lô hàng

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.8. Viết nhật ký lô hàng

Bước 1: Chọn Viết nhật ký tại dòng thông tin lô tương ứng

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình Vận chuyển lô hàng

Điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *) Thêm giấy chứng nhận: Chọn Thêm và sau đó chọn file ảnh từ máy

Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất

1.9. Xem nhật ký lô hàng

Chọn iconvà chọn Xem nhật ký tại dòng thông tin lô tương ứng

1.10. Tải Qrcode

Chọn Tải Qrcode tại dòng thông tin lô tương ứng

Hỗ trợ

Tại màn hình trang chủ chọn mục Hỗ trợ

Chọn các mục bằng cách click vào box tương ứng

Quản lý gói dịch vụ

1.1. Thêm mới gói dịch vụ

Bước 1: Chọn mục Quản lý gói dịch vụ

Bước 2: Chọn Đăng ký

Bước 3: Điền các thông tin bắt buộc và chọn Lưu

1.2. Sửa gói dịch vụ

Bước 1: Chọn iconvà chọn Sửa

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa và chọn Lưu

1.3. Xóa gói dịch vụ

Bước 1: Chọn iconvà chọn Xóa

Lưu ý: Chỉ cho phép xóa gói dịch vụ ở trạng thái Chờ duyệt

Bước 2: Nhập thông tin gói mới muốn chuyển đổi